Buy us a coffee! Set up a $5 donation each month to keep community journalism alive!
Buy us a coffee! Set up a $5 donation each month to keep community journalism alive!
powered by bulletin

News & Views of Phillips Since 1976
Thursday June 20th 2024

Kids Deserve a Shot

KIDS DESERVE A SHOT!

MINNESOTA COVID 19 RESPONSE

Families get $200 for getting their child 5-11 years old vaccinated.

 • Minnesota families who get their child 5-11 years old fully vaccinated in January and February can get a $200 Visa gift card. 
 • Parents/Guardians can register their 5- to 11-year-old once they have completed their two-dose series. 

Registration opens 10:00 a.m. January 24, 2022. 
Registration closes 11:59 p.m. February 28, 2022. 
Register here: https://mn.gov/covid19/vaccine/vaccine-rewards/kids-deserve-a-shot/

Eligibility Requirements:  

 • Minnesotans must be: 
  • at least 5 years old at the time of one or both shots 
  • and 11 or younger at the time of their first shot.  
 • Minnesotans 5-11 years old must receive both their first and second doses between January 1, 2022 and February 28, 2022.  
 • Minnesota families are able to receive one $200 Visa gift card per each eligible 5- to-11-year-old fully vaccinated between January 1 — February 28. 

Las familias pueden obtener $200 por vacunar a sus niños entre 5 y 11 años.

 • Las familias de Minnesota que vacunen completamente a sus niños entre 5 y 11 años en enero y febrero pueden obtener una tarjeta de regalo Visa por un valor de $200.
 • Los padres o tutores legales pueden registrar a sus hijos de entre 5 y 11 años una vez que hayan completado su serie de dos dosis. 

La inscripción se inicia el 24 de enero de 2022 a las 10:00 a. m. 
La inscripción finaliza el 28 de febrero de 2022 a las 11:59 p. m.

https://mn.gov/covid19/vaccine/vaccine-rewards/kids-deserve-a-shot/

Requisitos para la inscripción: 

 • Los residentes de Minnesota deben:
  • tener al menos 5 años al momento de recibir una o ambas dosis
  • y tener 11 años o menos al momento de recibir su primera dosis. 
 • Los residentes de Minnesota que tengan entre 5 y 11 años deberán haber recibido la serie completa de dos dosis entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2022. 
 • Las familias de Minnesota podrán recibir una tarjeta de regalo Visa por un valor de $200 por cada niño elegible entre 5 y 11 años que se vacune completamente entre el 1 de enero y el 28 de febrero.

Qoysaska ayaa helaaya $200 oo ah abaal marin ay ku helayaan talaalida carruurtooda jira 5-11 sano.

 • Qoysaska reer Minnesota ee talaalka buuxa siiya carruurtooda jira 5-11 sano bilaha Janaayo iyo Feebaraayo ayaa heli kara $200 oo kaarka Visa ah.
 • Waalidka/Masuuliyiinta ayaa ka diiwaan gelin kara ilmahooda jira 5-11 sano marka ay buuxshaan talaalkooda labada kuuro. 

Diiwaan gelinta ayaa furmaysa 10:00 a.m. Janaayo 24, 2022.
Diiwaan gelinta ayaa xirmaysa 11:59 a.m. Feebaraayo 28, 2022.

https://mn.gov/covid19/vaccine/vaccine-rewards/kids-deserve-a-shot/

Shuruudaha Uqalmida:   

 • Dadka reer Minnestoa waa inay:
  • jiraan ugu yaraan 5 sano xiliga uu qaato midkood ama labada kuuraba
  • iyo 11 sano ama ka yar jiro markuu qaato kuuradiisa koobaad. 
 • Dadka reer Minnesota ee jira 5-11 sano waa inay qaataan labada kuuro ee koobaad iyo labaad inta u dhexaysa Janaayo 1, 2022 iyo Feebaraayo 28, 2022. 
 • Qoysaska reer Minnesota ayaa u qalma inay helaan hadiyada Visa oo dhan $200 calaa halkii ilmood oo u qalma oo jira 5 ilaa -11 sano qaatana talaalka buuxa inta u dhexaysa Janaayo 1 — Feebaraayo 28.

Related Images:

Leave a Reply

Copyright © 2024 Alley Communications - Contact the alley